Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Počet stran:

60

ISBN:

978-80-7414-954-2

catalog Tištěná verze

0 Kč

Neprodejné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 3,04 MB

Stáhnout

 

Edice Odborné a metodické publikace, svazek 75

Tento manuál poskytuje stručný přehled o současných metodách a technologiích, jejichž přínos ukazuje na reálných aplikacích v dokumentační praxi památkové péče. Metodika je rozdělena do dvou částí, teoretické (popisné) a aplikační u obou metod (laserové skenování – průseková fotogrammetrie). V teoretické části je představena a vysvětlena odborná terminologie, rozsah, techniky, technologie, existující normy a standardy. V aplikační části je rámcově popsáno technické a postupové řešení projektu, kde je využita metoda prostorového laserového skenování a popsán postup, úskalí, rizika a klady vyskytující se v praktických aplikacích. Stejně tak je tomu u metody průsekové fotogrammetrie.

Předložený text se zabývá využitím 3D laserového skenování a průsekovou fotogrammetrií při dokumentaci památkových objektů. Obě metody mají svá pozitiva i negativa. Vzhledem k omezenému rozsahu textu se autoři snažili popsat základní postupy, pravidla a shrnout dosavadní zkušenosti při praktických dokumentačních úlohách přímo v terénu. Výchozím předpokladem při jakékoliv dokumentační činnosti je zadání, definice úkolu, úlohy, požadavek na výstupy, na dílčí úlohy (tvorba řezů, půdorysů, výpočet plochy, kubatury, apod.). Toto zadání by měl definovat koncový uživatel, památkář, odborník na dokumentaci. V opačném případě nastává situace, že je proveden sběr prostorových dat a zpětně se vymýšlí k čemu budou data využita. Proto úzká spolupráce odborníků na sběr dat a použití nových technologií s pracovníky památkové péče je východiskem k získání kvalitních, objektivních a prezentovatelných výsledků vlastní dokumentace.

Metodika je určena pracovníkům odborných institucí, které se zabývají ochranou kulturního dědictví, mezi tyto instituce patří především Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav a orgány státní památkové péče, dále vysoké a střední školy s akreditovanými obory zaměřené na dokumentaci památek a muzea a galerie výtvarných umění.

Metodika byla schválena odborem vědy a výzkumu Ministerstva kultury. Ministerstvo doporučuje tuto metodiku pro využití při ochraně kulturního dědictví ČR.

Metodika vznikla v rámci řešení grantového projektu Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, který je financován z prostředků aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. Identifikační kód projektu: DF12P01OVV009.
Certifikovaná metodika. Osvědčení č. 53 Ministerstva kultury ČR, odboru výzkumu a vývoje, č. j. MK 59775/2015 OVV, sp. zn. MK-S 10086/2015 OVV, ze dne 6. 10. 2015.

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat